SATHYODAYA
Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first
  1. කාලීන

භූමදානය හා අදාහනය

ආදම්ගේ පුතුන් දෙදෙනාගේ සැබෑ ඉතිහාසය ඔවුන්ට පවසන්න. එම දෙදෙනා ම නැමදුමක් ඉටු කළහ. ඔවුන්ගෙන් එකෙකුගෙන් එය පිළිගන්නා ලදී. අනෙකාගෙන් පි

පුළුස්සන ලද මුස්ලිම් ජනාසාවේ (මෘතදේහයේ) අළු භුමදානය කළ හැකිද?

මරණයට පත් ජනාසාව පොළවට භුමදානය කිරීම කුර්ආනයට හා සුන්නාහ්වට අනුව ඉස්ලාමීය මඟපෙන්වීමයි.

COVID 19 වසංගතය සහ පවුල් සංස්කෘතිය

එදිනෙදා වැඩකටයුතු අඩාලව පවතින මෙම කාලවකවානුව තුළ, මුළු ලෝකයම“LOCK DOWN”වෙමින් පවතින මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව සාමා

ශුද්ධ වූ මක්කම නගරය සහ කොරෝනා වෛරසය හෙවත් COVID-19 හි බලපෑම.

ශුද්ධ වූ මක්කම නගරය පිහිටීම සහ එහි ආරක්ෂිතබවය තහවුරු කරන ශුද්ධ වූ කුර්ආන් වැකිය. ශුද්ධ වූ මක්කම නගරය ගැන විස්තර කිරීමට පෙර දැනසිටි

සංවිධාන කටයුතු

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 100 වන අලෛප්පු සඟරා කලාපය එළිදැක්වීමේ වැඩසටහන.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 100 වන අලෛප්පු සඟරා කලාපය එළිදැක්වීමේ වැඩසටහන. න...

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මාලිගාවත්ත ශාඛාවේ 12 වන ලේ දන් දීමේ කඳවුර සාර්ථකව පැවැත්විණි.

2021-02-20 වන සෙනසුරාදා දින පෙ.ව 9:00 සිට ප.ව 3:00 දක්වා ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් ප්‍රධාන ශාඛාවේ පවත්වන ලදී. න...

වීඩියෝ තිරය