ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තාවන්ට මුදු පැලදිය හැකිද? එය බාහිර අලංකරනයක් ලෙස ගැනේද? හදීස් තිබේද?

ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තාවන්ට මුදු පැලදිය හැකිද? එය බාහිර අලංකරනයක් ලෙස ගැනේද? හදීස් තිබේද?

 ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තාවන්ට මුදු(rings) පැලදිය හැකිද? එය බාහිර අලංකරනයක් ලෙස ගැනේද? හදීස් තිබේද?

මර්යම්, බේරුවෙල

පොදුවේ කාන්තාවන් තම අලංකාරය කිට්ටු ඥාතීන් නොවන අන්‍ය පිරිමින් ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතු බව ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පවසයි. රූපලාවණ්‍ය උපකරණ වලින් හා විචිත්‍රවත් මෝස්තර හෝ විලාසිතා වල්න් හෝ වස්ත්‍ර අලංකරණය කිරීම මහ්රම් වූ කිට්ටු ඥාතීන් නොවන අන්‍ය පිරිමින් ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතුය. රන් ආභරණ වලින් ද වැඩි අලංකාරයක් සිදු වන බව සැබෑවකි.

නමුත් කාන්තාවන් මුදු පැළඳීම බාහිර අලංකාරයක් සේ සැලකිය නොහැකිය. මන්දයත් නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ කාලයේ ජීවත් වූ කාන්තාවන් මුදු හා වළලු පැළඳ තිබුණු බවට සම්මත හදීස් ඇත. අවුරුදු දින සලාතයේ කාන්තාවන් තම මුදු ඇතුළු රන් ආභරණ දන් දුන් (සදකා කළ) බවට සහීහුල් බුහාරියේ හදීසයක් වාර්තා වී ඇත.

 

නබි නායක (සල්) තුමාණන් (අවුරුදු දිනක දී ධර්ම දේශනා පවත්වා) කාන්තාවන් සවන් දුන් ලෙසින් තමන් දේශනා නොකළ බව සිතමින් (කාන්තාවන්ගේ පෙදෙසට) බිලාල් (රලි) තුමා සමඟ පිටත් වූහ. එහි දී කාන්තාවන්ට අනුශාසනා කර දන් දෙන මෙන් අවධාරණය කළහ. එහි සිටි කාන්තාවන් තම කර්ණාභරණ හා මුදු (ගලවා) දැමූ හ. බිලාල් (රලි) තුමා තම වස්ත්‍රයේ කොනකින් ඒවා ලබා ගනිමින් සිටියේයැයි මම තරයේ ප්‍රකාශ කරමි යනුවෙන් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමා දැනුම් දෙයි.

මූලාශ්‍රය : බුහාරි (98)

 

මෙහිදී මුදු පැළඳීම නබි තුමාණන් තහනම් කළේ නැත. එබැවින් මුදු පැළඳීම බාහිර අලංකරනය යටතේ ගත නොහැකිය. නමුත් සීමාව ඉක්මවා මුදු වලින් ඇඟිලි ආවරණය කර ගැනීම වරදක් බව අවධානයේ තබා ගත යුතුය. එහිදී අනුන්ගේ අවධානය ඇද ගැනීමක් සිදුවේ.