ඉස්ලාමයට අනුව නල දරු උපත් සිදු කළ හැකි ද?

ඉස්ලාමයට අනුව නල දරු උපත් සිදු කළ හැකි ද?

ඉස්ලාමයට අනුව නල දරු උපත් සිදු කළ හැකි ද?

මර්යම්, බේරුවල

නල දරු උපත් සිදු කිරීම විවිධ අයුරින් සිදු වේ.

  • ස්වාමි පුරුෂයාගේ ශුක්රාණුව අරගෙන භාර්යාවගේ ඩිම්බය සමඟ එකතු කොට නළලයක් තුළ වර්ධනය කරවා භාර්යාවගේ ගර්භාෂයේ තැන්පත් කිරීම එක් ක්රමයකි.
  • ස්වාමි පුරුෂයින් නොවන වෙනත් පුරුෂයෙකුගේ ශුක්‍රාණුව අරගෙන භාර්යාවගේ ඩිම්බය සමඟ එකතු කර නළලයක වර්ධනය කරවා කාන්තාවකගේ ගර්භාෂයේ ඇතුලත් කිරීම තවත් ක්‍රමයකි.
  • ස්වාමි පුරුෂයින් නොවන වෙනත් පුරුෂයෙකුගේ ශුක්රාණුව අරගෙන වෙනත් කාන්තාවකගේ ඩිම්බයත් සමඟ එකතු කර නළලයක වර්ධනය කරවා භාර්යාවගේ ගර්භාෂයේ ඇතුලත් කිරීම තවත් ක්‍රමයකි.

 

ඉහත ක්රම වලින් ධර්මය අනුමත කරන්නේ පළමු ක්රමය පමණි.

නුඹලාගේ භාර්යාවන් නුඹලාට වගා බිම් ය. නුඹලාගේ වගා බිම් වලට නුඹලාට රිසි සේ පිවිසෙන්න.

 

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආන් 2:223

 

 නුඹලාගේ භාර්යාවන් නුඹලාට වගා බිම් ය යන වාක්‍යංශය තුළින් ස්වාමි පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණුව අරගෙන කෘතිම ලෙස භාර්යාගේ ගර්භාෂය තුළට ඇතුළත් කළ හැකි බවත් ස්වාමි පුරුෂයින් නොවන අයගේ ශුක්‍රාණුව අරගෙන මෙසේ කළ නොහැකි බවත් වටහා ගත හැකිය.

ගර්භාෂයේ තවත් පුරුෂයෙකුගේ කළලයක් ඉසිලීමට ඉස්ලාම් අනුමත නොකරයි.