බොදු බල සේනා සංවිධානයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් - Video

බොදු බල සේනා සංවිධානයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් - Video