ෂිර්ක් තුර්න් කිරීමේ මහා සමුළුව

ෂිර්ක් තුර්න් කිරීමේ මහා සමුළුව

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය මගින් 2016 මැයි 01 දින පැවැත් වු මහා සමුළුව.

]