එ‍ඬේරමුල්ල ශාඛාව මගින් පැවැත් වු ලේ දන් දීමේ කඳවුර

එ‍ඬේරමුල්ල ශාඛාව මගින් පැවැත් වු ලේ දන් දීමේ කඳවුර

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් එ‍ඬේරමුල්ල ශාඛාව මගින් පැවැත් වු ලේ දන් දීමේ කඳවුර.