අරෆා උපවාසය

අරෆා උපවාසය

දුල් හජ් මස නව වන දින හජ් වන්දනාවට ගිය බැතිමතුන් අරෆා පිටියේ නැවතී සිටින බැවින් එදින අරෆා දිනය  යනුවෙන් කියනු ලැබේ හජ් වන්දනාවට ගිය බැතිමත්හු එදින අරෆාවේ නැවතී සිටියදී උපවාසය නොරැකිය යුතුය. හජ් වන්දනාවට නොගිය පුද්ගලයෝ එදින උපවාසය රැකිය යුතුය.

අරෆා දින උපවාසයේ යෙදීම එයට පෙර වසර හා පසු වසර  ට වු ප්‍රතිකර්මයක් යනුවෙන් නබි නායක (සල්) තුමාණෝ පැවසූහ.

දැනුම් දෙන්නා : අබූ කතාදා (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය : මුස්ලිම් (1977)

නබි නායක (සල්) තුමාණෝ අරෆා එළිමහනේ රැඳී සිටින්නන් අරෆා දින උපවාසයේ යෙදීම තහනම් කළහ.

දැනුම් දෙන්නා : අබූ හුරෛරා (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය : ඉබ්නු මාජාහ් (1722)

අරෆා දිනය යැයි ප්‍රකාශ කළ නබි නායක (සල්) තුමාණන් එය කෙලෙස ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළේ ද එලෙස ම අපිත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

අරෆා දින උපවාසය රකින ලෙස පැවසූ නබි නායක (සල්) තුමාණන් මක්කාවට මිනිසුන් යවා හාජිවරු අරෆාවේ රැස්වන දිනය කුමක් දැයි විමසීමට කිසිඳු උත්සහයක් නොගත්හ. ඔවුන් රැස් වූ දිනය නොදැන ම මදීනාවේ දකින ලද සඳ අනුව නව වන දින උපවාසය රැක්කෝය. මක්කාවේ සඳ දුටු විගස එම තොරතුරු දින දෙක තුනකින් දැන ගැනීමට පහසුකම් තිබියදීත් ඒ පහසුකම භාවිතා නොකළහ.

එබැවින් සවුදි අරාබියාවේ අරෆාවෙහි නතර වන දින අපි සඳ දුටු ගණන අනුව අට වන දින විය හැකිය. එය අනුගමනය කළ යුතු නැත. අපි සඳ දුටු ගණන අනුව නව වන දින අරෆා උපවාසය රැකිය යුතුය.