පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - කල්පිටිය ශාඛාව

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - කල්පිටිය ශාඛාව

ශ්‍රි ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ කල්පිටිය ශාඛාව මගින් පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තන පිරිනමන ලදී.