පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - දර්ගා නගරය ශාඛාව

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - දර්ගා නගරය ශාඛාව

ශ්‍රි ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ දර්ගා නගරය ශාඛාව මගින් පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ මුස්ලිම් නොවන සහෝදරයින්ට පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තන පිරිනමන ලදී.