පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - පොළ‍ොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ශාඛාව

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - පොළ‍ොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ශාඛාව

ශ්‍රි ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ශාඛාව මගින් භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තන පිරිනමන ලදී.