පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ශාඛාව

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ශාඛාව

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ශාඛාව මගින් අනුරාධපුර පොළොන්නරුව වාරිමාර්ග අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තන පිරිනමන ලදී.