මාවනැල්ල නගරයේ නව ශාඛාවක් - ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්

මාවනැල්ල නගරයේ නව ශාඛාවක් - ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මහනුවර දිසත්‍රික් පරිපාලන කමිටුව හරහා මාවනැල්ල ප්‍රදේශයේ නව ශාඛාවක් පිහිටන ලදී

සභාපති සහෝදර ෆාහිම්
ලේකම් සහා්දර රිශාෆ් MISc
භාණ්ඩාගාරික ‍සහෝදර ලියාඋද්දීන්
උප සභාපති සහෝදර හලීම්
උප ලේකම සහෝදර ෆයිරූස්

ශාකාවේ ලිපිනය -
139/A, උසාවිය පාර, හිඟුළුඔය, මාවනැල්ල.