මාලිගාවත්ත හේමමාලි විදුහලේ විදුහල්පති තුමියට කුර්ආනය පිරිනැමීම - මාලිගාවත්ත ශාඛාව

මාලිගාවත්ත හේමමාලි විදුහලේ විදුහල්පති තුමියට කුර්ආනය පිරිනැමීම - මාලිගාවත්ත ශාඛාව

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මාලිගාවත්ත ශාඛාව මගික් මාලිගාවත්ත හේමාමාලි බාලිකා මහා වද්‍යාලයේ විදුහල්පති තුමියට පරිශුද්ධ වු කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනයක් පිරිනමන ලදී.