සිය දිවි නසාගත් තැනැත්තා සදාකාලීනව අපාගත වනු නිසැක ය.

සිය දිවි නසාගත් තැනැත්තා සදාකාලීනව අපාගත වනු නිසැක ය.

ප්‍රශ්නයට පිළිතුර

සිය දිවි නසාගත් තැනැත්තා සදාකාලීනව අපාගත වනු නිසැක ය.

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්) මෙසේ පැවසූ හ.

යම් කෙනෙක් යකඩ අවියකින් සිය දිවි නසා ගන්නේ ද ඔහු එම අවියෙන් ම නිරයේ දඬුවම් කරනු ලබන්නේ ය.

දැනුම් දෙන්නා: සාබිත් බින් ලහ්හාක් (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය: බුහාරි (1363)

හසන් අල් බසරී තුමා මෙසේ පවසයි.

ජුන්දබි (රලි) තුමා මෙම (බසරාවේ පිහිටි) දේවස්ඵානයේ සිටිය දී අප‍ට (පුවතක්) කීවේ ය. අපි එය අමතක නොකළෙමු. තව ද ජුන්දුබ් (රලි) තුමා නබි නායක (සල්) තුමාණන් ගැන බොරුවක් පවසා ඇත්දැයි අපි බිය නොවීමු. එතුමා මෙසේ පැවසීය. එක් පුද්ගලයෙකුට තුවාලයක් විය. (එය දරාගත නොහැකිව) ඔහු සිය දිවි නසා ගත්තේ ය. වහාම අල්ලාහ් " මාගේ වහලා ඔහුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් හදිසි වී මා ඉක්මවා ගියේ ය. එබැවින් මම ඔහුට ස්වර්ගය තහනම් කළෙමි"යි අල්ලාහ් පැවසූ බව නබි නායක (සල්) තුමාණන් පැවසූ හ.

දැනුම් දෙන්නා : ජුන්දබ් (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය: බුහාරි (1364)

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්) මෙසේ පැවසූ හ.

යම් කෙනෙක් තම ගෙල මිරිකා සිය දිවි නසා ගන්නේ ද ඔහු නිරයේ ද ගෙල මිරිකමින් සිටින්නේ ය. යම් ‍කෙනෙක් තමන් විසින් තමන්ට ම (අවියකින්) පහර දී සිය දිවි නසා ගන්නේ ද ඔහු නිරයේ ද තමන්ට අවියකින් පහර දෙමින් සිටින්නේ ය.

දැනුම් දෙන්නා: අබූ හුරෛරා (රලි) තුමා

මූලාශ්‍රය: බුහාරි (1365)

٥٧٧٨ - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت ذكوان، يحدث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « [ص: ١٤٠] من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدافيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدافيها أبدا»

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්), කන්දකින් පහළට පැන සිය දිවි නසා ගත් තැනැත්තෙක් නිරා ගින්නේ (තල්ලු කරනු ලැබ ඉහළින් පහළට) සදහට ම සදාකාලීනව පනිමින් සිටින්නේ ය. විෂ පානය කර සිය දිවි නසාගත් තැනැත්තෙක් නිරා ගින්නේ තම විෂ අතේ තබාගත් කෙනෙකු ලෙසින් සදහට ම සදාකාලීනව පානය කරමින් සිටින්නේ ය. තියුණු අවියකින් සිය දිවි නසාගත් ‍තැනැත්තෙක් තියුණු අවිය තම අතේ තබාගත් කෙනෙකු ලෙසින් නිරා ගින්නේ තමා විසින් ම සදහටම සදාකාලීනව උදරයට අනිමින් සිටින්නේ ය.

දැනුම් දෙන්නා: අබූ හුරෛරා (රලි) තුමා
මූලාශ්‍රය: බුහාරි (5778)