පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - දිගන ශාඛාව

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - දිගන ශාඛාව

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් දිගන ශාඛාව මගින් මුස්ලිම් නොවන සහෝදරයින්ට පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තන පිරිනමන ලදී.