පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - කල්කුඩා ශාඛාව

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීම - කල්කුඩා ශාඛාව

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් කල්කුඩා ශාඛාව මගින් පොලිස් නිලධාරීන්ට පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තන පිරිනමන ලදී.

පසුගිය 03.05.2016 දින කල්කුඩා ශාඛාව මගින් ධර්මයෙන් බැහැර වු ෂියා භක්තිකයින්ට එරෙහිව පැවැත්වීමට සූදානම කළ විදී දේශනාව පොලිසීය මගින් නවත්වා නඩු පවරන ලදී. 14.07.2016 නඩුව විභාග කෙරුනු අතර ඉදරි දිනයකට කල් තබන ලදී.

පොලසිය පාර්ශවයෙන් නඩුව ගොණු කළ පොලිස් නිලධාරි තුමාට සංවිධානයේ ස්ථාවරය සහ ධර්මික විග්‍රයන් ලබා දී පරිශුද්ධ වු කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනයක්ද පිරිනමන ලදී.