ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මල්වාන ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මල්වාන ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මල්වාන ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වූ අල්-කුර්ආනය නොමිලේ ලබා දීමේ වැඩසහනක්