බදුල්ල ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමිම

බදුල්ල ශාඛාව මගින් පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය පිරිනැමිම

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් බදුල්ල ශාඛාව මගින් බදුල්ල බෝගාමඩිත විහාරයේ විහාරාධිපති රත්නායක හිමියන්ට පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනයක් පිරිනමන ලදී.