ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 07 වන මහා සභා රැස්වීම සහ පරිපාලන කමිටු පත්කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 07 වන මහා සභා රැස්වීම සහ පරිපාලන කමිටු පත්කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 7 වන මහා සභා රැස්වීම මඩවල ගාර්ඩියන් උත්සව ශාලාවේ (2017.04-30) පැවැත්විණි.

මෙහි සංවිධානයේ ප්‍රධාන පරිපාලන කමිටුව සඳහා වන ඡන්ද විමසීමද පැවැත්විණී.

තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ නිරීක්ෂණය සමඟින් නව පරිපාලන කමිටුව පත්කීරීම සඳහා සංවිධානයේ හිටපු ලේකම් ආර්. අබ්දුර් රාසික් විසින් ඡන්ද විමසීම මැහැයවන ලදී.

දිවයින පුරා සිටින කමිටු සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නව පරිපාලන කමිටුව තෝරා පත් කරන ලදී.

නව පරිපාලන කමිටුව.

සභාපති: සහෝදර රස්මින් MISc

ලේකම් : සහෝදර හිශාම් MISc

භාණ්ඩාගාරික සහෝදර ෆව්සාත්උ

ප සභාපති: සහෝදර රියාල්

උප ලේකම්වරු:

සහෝදර කබීර් DISc (කාත්තාන්කුඩිය)

සහෝරදර සිල්මි රශීදි (මූතූර්)

සහෝදර මුයීනුදීන් (කොළඹ)

සහෝදර රසාන් (වැලිගම)

සහෝදර හිශාම් (දිගන)

මාධ්‍ය ඒකකය, තව්හීද් ජමාඅත්