තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත් කුවෛට් ශාඛාව මගින් විවෘත ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහනක්

තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත් කුවෛට් ශාඛාව මගින් විවෘත ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහනක්

තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත් කුවෛට් ශාඛාව මගින් ශ්‍රී ලංකික සහෝදරයින් වෙනුවෙන් විවෘත ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහනක් 12.05.2017 දින පවත්වන ලදී. මෙහී ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ සභාපති සහෝදර රස්මින් MISc විසින් අත්තර්ජාලය හරහා වැඩසහටහන පවත්වන ලදී.