පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය ජීවමාන ප්‍රාතිහාර්‍යයකි

පරිශුද්ධ වු අල්-කුර්ආනය ජීවමාන ප්‍රාතිහාර්‍යයකි