ආෂූරා උපවාසය

ආෂූරා උපවාසය

මුහර්රම් මස 10 වැනි දින රකින උපවාසය ආෂූරා උපවාසය වෙයි. රමලාන් උපවාසයට පෙර ආෂූරා උපවාසය අනිවාර්ය කෙරුණි. රමලාන් උපවාසය අනිවාර්ය වූ පසු ආෂූරා උපවාසය කැමතිනම් පමණක් රැකිය හැකිය.

දැනුම් දෙන්නා: ආයිෂා(රලි)

ග්‍රන්ථය: බුහාරි 1592

නබිනායක තුමා ආෂූරා දින උපවාසය රැක ජනතාවට ද උපවාසය රකින ලෙස අණ කළේය. එවිට සහබාවරුන් අල්ලාහ් තආලාගේ දූතයාණෙනි, මෙම දින යුදෙව්වරු හා ක්‍රිස්තියානු වරු ඉතා විශේෂ දිනයක් ලෙස සමරන්නේය දැයි? සහබාවරු ඇසීය. එයට නබි නායක තුමානන්, ඊළඟ අවුරුද්දේ මා ජීවතුන් අතර සිටියේ නම් මුහර්රම් නව වන දින උපවාසය රැකිමි යනුවෙන් පැවසීය. නමුත් ඊලඟ අවුරුද්දේ නබිනායක තුමා අප අතරින්l සමු ගෙන සිටියහ.

දැනුම් දෙන්නා ඉබ්නු අබ්බාස් රලි

ග්‍රන්ථය: මුස්ලිම් 1916

නබි නායක තුමානන් තම ජීවිතයේ අවසාන වර්ෂයේ ආෂූරා උපවාසය රකින ලෙස අණ කෙරුණි. තවද යුදෙව් හා ක්‍රිස්තියානි වරු මෙම දිනය විශේෂ දිනයක් ලෙස සලකමින් සමරනු නිසා ඔවුන්ට වෙනස් කමක් කරන මෙන් මුහර්රම් 9 සහ 10 යන දෙදින උපවාසය රකින ලෙස පැවසුවේය.

එමනිසා නබි නායකතුමා ගේ අණ පරිදි දෙදිනම උපවාසය රැකිය යුතුයි.

මුස්ලිම්වරු ක්‍රිස්තියානිවරුන් යුදෙව්වරු ඉතා උසස් ලෙස සලකන මුසා නබි තුමාණන් ෆිර්අවුන් නම් වූ දුෂ්ඨ පාලකයා ගෙන් ආරක්ෂා කර එම පාලකයාව මුහුද දෙබෑ කර ගිල්වා දැමුණි. එම නිසා මෙම දින උපවාසය රැකිය යුතු යැයි හදීස් වල සඳහන් වී ඇත.

නබි මූසා තුමානන් මෙම දුෂ්ඨ පාලකයාගෙන් ආරක්ෂා කළ නිසා, උපහාරයක් ලෙස එම උපවාසය රැකිය යුතුයි. නමුත් සමහර මුස්ලිම්වරුන් කර්බලා යනුවෙන් සඳහන් වන ස්ථානයේ හූසෙයින්(රලි) තූමානන් ඝාතනය වූ දිනයක් යැයි සිතා උපවාසය රකින්නෝ ය. හුසේන් (රලි) ඝාතනයට මෙම උපවාසය කිසිසේත්ම සම්බන්ධ නැත. මෙය නබි මඟට පටහැනි බව වටහා ගත යුතුයි. ඉස්ලාම් දහමට විශේෂ දෙයක් අනිවාර්ය හෝ සුන්නාව වේ නම් එය නබි නායක තුමා ජීවත් වූ කාලය තුළ අනිවාර්ය විය යුතුයි.

නබි තුමාගේ ජීවිත කාලය තුළ මෙම දහම සම්පූර්ණ වූ බව අල්ලාහ් පවසයි.

මම නුඹලා වෙනුවෙන් නුඹලාගේ ධර්මය සම්පූර්ණ කළෙමි.

අල් කුර්ආන් 5:3

නබි නායක (සල්) තුමානන් ජීවත් වු කාලය තුල අංග සම්පූර්ණ වු ඉස්ලාම් දහමට පසු කාලීනව ඒකතුවුනු වත් පැවතුම් කිසිසේත් ඉස්ලාම් දහමට අයත් වන්නේ නැත.