තම බිරිඳට යහගුණින් සළකන්නා ශ්‍රේෂඨතමායාය.

තම බිරිඳට යහගුණින් සළකන්නා ශ්‍රේෂඨතමායාය.

(දේව) විශ්වාසවන්තයින් අතරින් අංගසම්පූර්ණ විශ්වාසවන්තයා ඔවුන් අතර යහගුණ ඇති තැනැත්තාය. ඔඹ අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨතමයා තම බිරිඳට යහගුනෙන් ශ්‍රෙෂ්ඨතමයාය. යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පවසයි.

දැනුම් දෙන්නා : අබූ හුරරෛා (රලි)

මූලාශ්‍රය : තිර්මිදි : 1082