දුප්පතාගේ දුක නිවමු

දුප්පතාගේ දුක නිවමු

ආදම්ගේ දරුවනි! වියදම් කරනු! ඔබට මා වියදම් කරමි. යැයි සර්වබලධාරි අල්ලාහ් පවසන බවට නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කරයි.

දැනුම් දෙන්නා : අබූ හුරරෛා (රලි)

මූලාශ්‍රය : බුහාරි