අසල්වැසියාගේ කුස ගින්න නිවමු

අසල්වැසියාගේ කුස ගින්න නිවමු

තම අසල්වැසියා කුස ගින්නේ සිටින විට තමන්ගේ කුස (පමණක්)  පිරෙන්න මුස්ලිම් වරයෙක් අනුභව නොකරයි. යැයි නබි(සල්) තුමා පවසයි.

දැනුම් දෙන්නා : උමර් (රලි)

මූලාශ්‍රය : අහ්මද් : 367