පල්ලියට පැමිණ අසුන් ගැනීමට පෙර රකාඅත් දෙකක් සලාතය ඉටු කළ යුතුයි.

පල්ලියට පැමිණ අසුන් ගැනීමට පෙර රකාඅත් දෙකක් සලාතය ඉටු කළ යුතුයි.

ඔබ අතරින් එක් පුද්ලයෙක් ඉමාම් දේශනා කරන විට පල්ලියට පැමිණියේනම්, රකාඅත් දෙකක් සලාතය ඉටු කරත්වා! යැයි නබි (සල්) තුමාණන් දේශනාව අතරතුර පැවසුවේය.

දැනුම් දෙන්නා : ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් (රලි)

මූලාශ්‍රය : බුහාරි : 1166