යුධපිටියකදී රාජ්‍ හමුදාවක් විසින් කාන්තාවන් හා දරුවන් ඝාතනය කිරීම අපරාධයකි.

යුධපිටියකදී රාජ්‍ හමුදාවක් විසින් කාන්තාවන් හා දරුවන් ඝාතනය කිරීම අපරාධයකි.

නබි (සල්) තුමාණන් සහභාගි වු යුද්ධයකදි ඝාතනය කරන ලද කාන්තා මළ සිරුරක් හමුවුණි. එම අවස්ථාවේ දී නබි (සල්) තමාණන් කාන්තාවන් හා දරුවන් යුද්ධයක් අතර තුර ඝාතනය නොකරන‍ ලෙසට අවවාද කළේය.

දැනුම් දෙන්නා : අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රලි)

මූලාශ්‍රය : බුහාරි : 4103