අවසර නොගෙන නිවසකට ඇතුළු වීම තහනම්

අවසර නොගෙන නිවසකට ඇතුළු වීම තහනම්

ඔඔ අතරින් කවරෙකුට හෝ තුන් වරක් අවසර පැතුවද අවසර නොලැබුනොත් ඔහු ආපසු හැරිය යුතුයි. යැයි නබි(සල්) තුමාණන් පැවසුවේය.

දැනුම් දෙන්නා : අබූ සෙය්යිද් අල් කුද්රි (රලි)

මූලාශ්‍රය : බුහාරි : 5426