ජීවනෝපායක් නිර්මාණය කරගැනීමට අපොහොසත් අයට උපකාර කිරීම උතුම් ක්‍රියාවකි.

ජීවනෝපායක් නිර්මාණය කරගැනීමට අපොහොසත් අයට උපකාර කිරීම උතුම් ක්‍රියාවකි.

යහපත් ක්‍රියාවන් අතරින් උතුම් ක්‍රියාව වනුයේ බෙලහීන හා උපයා ජීවත් වීමට නොහැකි අයට උපකාර කිරීමයි.යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පැවසිය.

දැනුම් දෙන්නා : අබූදර් (රලි)
මූලාශ්‍රය : බුහාරි  8152