සුරයක් (යන්තරයක්) පැළඳීමෙන් කීසිම ප්‍රයෝජනයක් නැත.

සුරයක් (යන්තරයක්) පැළඳීමෙන් කීසිම ප්‍රයෝජනයක් නැත.

සුරයක් (යන්තරයක්) පැළඳීමෙන් කීසිම ප්‍රයෝජනයක් නැත.

කවුරුන් සුරයක් පළඳින්නේද ඔහුගේ ක්‍රියාවන් අල්ලාහ් පරිපූර්ණ නොකරනු ඇත. යැයි නබි(සල්) තුමාණන් පැවසුවේය.

දැනුම් දෙන්නා : උක්බා බින් ආමිර් (රලි)

මූලාශ්‍රය : අහ්ම්ද්  : 36761