සිසිල් බීම දන්සල

සිසිල් බීම දන්සල

අද (2019-04-01) දින ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය විසින් පිටකොටුව ගෑස්පහ හන්දියේ සිසිල් බීම දන්සලක් පැවැත්විණි. අධික උෂ්ණනත්වය හේතුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වන ජනතාව වෙනුවෙන් සුළු උපකාරයක් වශයෙන් මෙය සිදු කරන ලදී.