මාලිගාවත්ත ලේ දන් දීමේ කඳවුර

මාලිගාවත්ත ලේ දන් දීමේ කඳවුර

2019-03-30 ශ්‍රී ලංකා තව්හිද් ජමාඅත් සංවිධානයේ මාලිගාවත්ත ශාඛාව මඟින් පැවැත්වු ලේ දන් දීම කඳවුරට රුධිර දායකයින් 72  නෙක් සහභාගිවි 58 දෙනෙක් දන් දීමට සමත්වුණි.