බරාඅත් නම් රාත්‍රියක් තිබේද? කොටස 1

බරාඅත් නම් රාත්‍රියක් තිබේද? කොටස 1

ෂහ්බාන් මාසයේ පහලොස්වන දිනය සුවිශේෂි දිනයක් වශයෙන් සළකා එම රාත්‍රිය පුරා අවධි වී සලාතය කර උපවාසය රැක විවිධ වත් පිළිවෙත් වල නියැලීම සමහර මුස්ලිම්වරුන් අතර දැක ගත හැකිය.

මෙම රාත්‍රිය සුවිශේෂි කොට සැලකීමට ඔවුන් දක්වන සාක්ෂි සාධක මෙසේය.

පලවන සාක්ෂිය

මෙම පැහැදිළි ධර්ම ග්‍රන්ථය මත දිවුරමි! අපි මෙය සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රියක පහළ කළෙමු. අපි අවවාද කරන්නො වෙමු. එහි ස්ථීර වූ කටයුතු සියල්ල වෙන් කරනු ලැබේ.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආන් 44:2-4

මෙම වැකියේ සඳහන්වන සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රිය බරාඅත් රාත්‍රිය යන්න මොවුන්ගේ පළවන තර්කයයි.

අල්ලාහු තආලා විසින් එක් රාත්‍රියක් සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රියක් යැයි පැවසුවහොත් නිසෙකවම එය සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රියකි. එහි දෙවන මතයක් නොමැත.

එසේ වුවද සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රිය ෂහ්බාන් මාසයේ 15 වන රාත්‍රිය බවට කිසිඳු සාක්ෂියක් නැත.

අල්ලාහ් විසින් එය සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රියක් වශයෙන් සඳහන් කරනවාත් සමඟ එයට හේතුවත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

 “මෙම රාත්‍රියේ අපි පරිශුද්ධ වු අල් -කර්ආනය පහළ කළෙමු” යන්න එයට හේතුවයි.

මෙම වැකිය මඟින් සුවිශේෂි කොට දක්වා ඇත්තේ පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනය පහළ කළ රාත්‍රියයි.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනය පහල කළ රාත්‍රිය පිළිබඳව අපි කුර්ආනය අශ්‍රයෙන් සොයා බැලුවොත් එම රාත්‍රිය රමාළාන් මාසයේ ලෛලතුල් කද්ර රාත්‍රිය බව අපට මනා පැහැදිළි වනු ඇත.

මෙම කුර්ආනය රමාළාන් මස දී පහළ විය. (එය) මිනිසුන්ට යහමඟ පෙන්වයි. යහමඟ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරයි. (අසත්‍යයෙන් සත්‍යය) වෙන් කර දක්වයි. එබැවින් නුඹලා අතුරින් යමෙක් එම මස අත් කර ගන්නේ ද ඔහු එහි උපවාසය රකිත්වා.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනය 2:185

අපි මාහානුභාව සම්පන්න රාත්‍රියෙහි මෙය (කුර්ආනය) පහළ කළෙමු.

පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනය 97:1

මෙම රාත්‍රිය රමළාන් මාසයේ තිබෙන ලෛතුල් කද්ර් රාත්‍රිය බව අල්ලාහු තආලා මෙම වැකි මඟින් පැහැදිළි කර ඇත.

සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රිය යනු රමාළාන් මාසයේ තිබෙන ලෛතුල් කද්ර් රාත්‍රිය හැර ෂහ්බාන් මාසයේ 15 දිනය නොවන බව පැහැදිළිය. එසේ හෙයින් බරාඅත් රාත්‍රියටත් මොවුන් පෙන්වන වැකියටත් කිසිම සම්බන්ධයක් නොමැත.

දෙවන සාක්ෂිය.

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر – ابن ماجة 1378

ෂහ්බාන් මාසයේ අර්ධ රාත්‍රිය පැමිණියේනම් එහි ඔබ අවධිව සලාතය කරන්න. දහවල හි උපවාසය රකින්න. එම රාත්‍රියේ අල්ලාහ් අහසින් පහලට පැමිණ, පාපොච්චාරණය කරන්නන් සිටිත්ද? මා ඔවුන්ගේ පව් සමා කරන්නෙමි. පරිශීලනයට ලක් වූ වන් සිටීත්ද? මා ඔවුන්ගේ දුක් නිමා කරන්නෙමි. මගෙන් ආහරය බලාපොරොත්තුවන වන අය සිටිත්ද?  මා ඔවුන්ට ආහාර ලබා දෙමි. යැයි උදය වන තුරු පවසිමින් සිටීයි. යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පැවසුවේය.

දැනුම් දෙන්නා : අලි (රලි)
මූලාශ්‍රය : ඉබ්නුමාජා 1378

ඉබ්නුමාජා හි සඳහන් වන මෙම හදීසය (බලවත්) සහීහ් නොවේ.

ඉබ්නු අබී ශබ්රා හරාහ මෙම හදීසය වාර්තා වී ඇත. මොහු නිවැරදි නම අබූ බක්ර් බින් අබ්දුල්ලාහ් බින් මුහම්මද් බුස්රා ය.

موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله

 قال عبد الله بن أحمد: سمعتُ أَبي يقول: أبو بكر بن أبي سبرة كان يضع الحديث، ثم قال: قال حجاج: قال لي أبو بكر السبري: عندي سبعون ألف حديث في الحلال والحرام. قال أبي: وليس حديثه بشيء، كان يكذب ويضع الحديث.

ت أبو بكر بن عبد الله ق بن أبي سبرة المدني القاضي الفقيه عن الأعرج وعطاء بن أبي رباح وعنه عبد الرزاق وأبو عاصم و جماعة ضعفه البخاري و غيره وروى عبد الله وصالح ابنا أحمد عن أبيهما قال كان يضع الحديث ميزان الإعتدال في نقد الرجال

ඉමාම් බුහාරි මොහු බලහීන දෙනුම් දෙන්නෙක් බව සඳහන් කර ඇත.

666 أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة متروك الحديث (الضعفاء والمتروكين للنسائي

අබූබක්ර් නම් මෙම දෙනුම් දෙන්නා බලහීන් දෙනුම් දෙන්නෙක් බව ඉමාම් නසායි අල් ලුඅෆා වල් මත්රූකීන් නම් ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කර ඇත.

අවසාන වශයෙන් පැහැදිලි වන්නේ මෙම හදීසය වාර්තා කරන්නා ගොතා පවසන පුද්ලයෙක් බැවින් මෙම හදීසය සාවද්‍ය හදීසයක් යන්නයි.

ඉතුරු කොටස බලාපොරොත්තුවන්න.