යහපත් චේතනාවන් වලින් දිවිය සරසමු

යහපත් චේතනාවන් වලින් දිවිය සරසමු

අල්ලාහ් ඔබගේ බාහිර ලක්ෂණ හෝ ධණ සම්බාරය නොබලයි. එසේ නොව ඔබගේ චේතනාවන් හා ක්‍රියාවන් ඔහු බලනු ඇත. යැයි අල්ලාහ්ගේ දූත නබි ﷺ තුමාණන් පවසන ලදී.

දැනුම්දෙන්නා : අබූ හුරෛරා (රලි)
මූලාශ්‍රය : මුස්ලිම් 5012