අසාධාරණ පුද්ගලයෙකුට වුවද යහපතක්ම පතමු

අසාධාරණ පුද්ගලයෙකුට වුවද යහපතක්ම පතමු

(එක්තරා අවස්ථාවක) නබි ﷺ  තුමාණන් “ඔබේ සහෝදරයා අසාධාරණ පුදගලයෙකු වුවද අසාධාරණයට ලක් වුවද ඔහුට යහපතක්ම කරන්න” යැයි පැවසුවෝය‍. ජනතාව, දූතයාණනි! අසාධරණයට ලක් වු පුද්ගලයෙකුට යහපතක් කරන්නෙමු නමුත් අසාධාරණ පුද්ගලයාට යහපතක් කරන්නේ කෙසේද? යැයි ඇසූවෝය. එවිට නබි ﷺ තුමාණන් ඔහු ගේ දෙඅත් අසාධාරණයක් කිරීමෙන් වලකන්න. යනුවෙන් පැවසුවේය.

මූලාශ්‍රය - බුහාරි - 2444
දැනුම් දෙන්නා  - අනස් (රලි)