අසාන් පැවසීමට වුළු කළ යුතුද?

අසාන් පැවසීමට වුළු කළ යුතුද?

අසාන් පැවසීමට වුළු කළ යුතුද?

අසාන් පැවසීමට වුළු කළ යුතුයි යන අදහස දක්වන හදීස් කිහිපයක් ඇති නමුත් ඒවා ලඉෆ් (බලහීන) වේ. (බලන්න : තිර්මිදි - 201,202)

අසාන් පැවසීමට වුළු කළ යුතු බවට පැහැදිලි සාක්ෂි සාදක කිසිවක් නොමැත.

صحيح البخاري

611 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ»

 

මුඅද්දින් (අසාන් පවසන්නා) අසාන් පවසන විට ඔහු පවසන ආකාරයටම ඔබත් පවසන්න. යැයි නබි ﷺ

දැනුම්දෙන්නා : අබූ සෛද් (රලි)
මූලාශ්‍රය : බුහාරි 611

අසාන් පැවසීම අසන පුද්ගලයා නැවත තමන් එය පැවසිය යුතු බවට මෙම හදීසය අණ කරයි. අසානය අසන ඇතැම් පුදගලයන් වුළු සමඟ සිටිය හැකි නමුත් බහුතරයක් එසේ සිටීමට නොහැකිය. අසානය වුළු අනිවාර්‍ය නම් එය අසන පුද්ගලයන්ට නැවත එය නොපැවසීමට නබි ﷺ තුමාණන් පවසා තිබිය යුතුයි. එසේ නොපැවසු හෙයින් අසන වුළු සමඟ සිටින හා නොසිටින සියළු අය එය නැවත පැවසියතු බව වටහා ගත හැකිය.

මෙමඟින් අසානයට වුළු අවශ්‍ය නොවන බව අවබෝධ කර ගත හැකිය.

අසාන් - සලාතය කිරීම සඳහා කරන ඇරයුම

වුළු - සලාතය හා වෙනත් අණ කළ කටයුතු සඳහා කරන දෝවනය