ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 9වන මහ සභා රැස්වීම

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 9වන මහ සභා රැස්වීම

පරිශුද්ධ වු අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්...

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 9 වන ජාතික සභා රැස්වීම 22.09.19 ඉරුදින කොළඹ 07 නව නගර ශාලාවේ සභාපති එ්.ජි හිශාම් මහතාගේ ප්‍රධානතවයෙන් පැවැත්විණි.

තීරණ රැසක් සභාවේ සම්මත කෙරුණු අතර ජාතික පරිපාලන කමිටුව ජනතාව විසින් තෝරා පත් කරන ලදී.

නව පරිපාලන කමිටු සාමාජිකයින්

සභාපති : එ්.ජී හිශාම් M.I.Sc

පොදු ලේකම් : එස්.කේ ෂිහාන්

භාන්ඩාගාරික : එම්.අාර්.එම් ෆව්සාත්

උප සභාපති : අාර්. එස්. අබ්දුර්රහ්මාන්

උප පොදු ලේකම් : එම්.එ්.එ් තව්සීෆ් අහමඩ්

උප ලේකම්වරු

1) K.M නෆ්ලි D.I.Sc
2) R.M රියාස්
3) A.R.M රිල්වාන්
4) M.F.M ෆසීහ් M.I.Sc
5) M.H.M රසාන් D.I.Sc
6) M.Y රීසා


නව පරිපාලන කමිටු සාමාජකයින්ගේ වගකීම් සහ දුරකථන අංක පසුව දෙනුම් දෙනු ලැබේ.