උපවාසය නොරැකී සිටිය හැකිද?

උපවාසය නොරැකී සිටිය හැකිද?

"විශ්වාසවන්තයනී, නුඹලා දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වීම සඳහා නුඹලාට පෙර සිටී අය කෙරෙහි අනිවාර්ය කළාක් මෙන් නුඹලාට ද නියමිත දිනවල උපවාසය අනිවාර්ය කරන ලදී.
අල් කුර්ආන් (02:183/184)

රමළාන් මස උපවාසය රැකීම සියලු මුස්ලිම්වරුන්ට අනිවාර්ය වු යුතු කමක් බව ඉහත වැකි යෙන් දැන ගත හැක.

එනම් රමළාන් මාසයේ කිසියම් රෝගයට ගොදුරු වී සිටින්නන්, දුරස්ථ ගමනක යෙදී සිටින්නන්, ගර්භනී මව්වරුන්, මාස් ශුද්ධිය හටගත් කාන්තාවන්, මහලු වියට පත් වූ වන් වැනි අයට උපවාසය රැකීමට අපහසු විය හැකි. උපවාසය මෙවැනි පුද්ගලයන්ටත් අනිවාර්ය ද නැත්නම් මොවුන් කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න ප්රාශ්නයක් මතු වෙයි.

නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවක කළ යුත්තේ කුමක්ද කියා ඉස්ලාම් දහම පැහැදිලි කර දී ඇත.

රමළාන් මාසයේ මාස් ශුද්ධිය හටගත් කාන්තාවන්ට උපවාසය රැකීමට නොහැකිය. අත් හැරු උපවාසය වෙනත් දිනවල රකින ලෙස පවසා ඇත.

අපි නබි නායක (සල්) තුමාණන් සමඟ සිටිමේ දී මාස් ශුද්ධිය හටගෙන ශුද්ධ පවිත්රක වන්නෙමු. එකල අත් හැර දැමුණු උපවාසයන් 'කලා' කරන ලෙස නබි (සල්) තුමාණන් අපට නියම කරන්නෝය. අත් හැර දැමුණු සලාතයන් 'කලා' කරන ලෙස අණ නොකරන්නෝය.
දැනුම් දෙන්නා:- අයිෂා (රලි) තුමීය.
මූලාශ්ර්ය :- මුස්ලිම් (508)

කාන්තාවන් ට මාස් ශුද්ධිය හටගත් විට එය දවස් දෙකක් තුනක් හෝ සතියකට විතර පිටවී නතරවේ. එම දින වල උපවාසය අත් හැර, නතර වු පසු උපවාසය රැකිය යුතුයි. අත් හැරු උපවාසයන් වෙනත් දිනවල රැකිය යුතුය.

මෙය මාස් ශුද්ධිය හටගත් කාන්තාවන්ට දී ඇති සහනයකි.


ගර්භනී මව්වරුන් හා කිරි පොවන මව්වරුන්ට ද මෙසේ විශේෂ සහන දි ඇත.
ගර්භනී මාතාවන් හා කිරි පොවන මාතාවන්ට උපවාසයෙන් නබි නායක (සල්) තුමාණෝ(තාවකාලික අත් හැර දැමීමට) විශේෂ සහනයක් ලබා දුන්හ.
දැනුම් දෙන්නා:- අනස් බින් මාලික්(රලි) තුමා
මූලාශ්රනය :- නසී (2276)

මොවුන් ද රමළාන් මාසයේ අත් හැරු උපවාසයන් රමළාන් නොවන දින වල රැකිය යුතුයි.

මගීන්ට ද උපවාසය තාවකාලික අත් හැර දැමීමට අවසර දී ඇත.

"නුඹලාගෙන් රෝගීන්ව හෝ මගීන්ව හෝ සිටින්නන් වෙනත් දිනවල ගැණිය හැකිය."
අල් කුර්ආන් (02:184)

ඉහත අල් කුර්ආන් වැකි අනුව ගමනකයෙදි සිටින පුද්ගලයන්ට උපවාසය වෙනත් දිනවල රැකීමට අවසර දී ඇති බව දැන ගත හැක.

රමළාන් මාසයේ ගමනක යෙදී සිටින පුද්ගලයාට උපවාසය රැකීමට ශක්තිය ඇතිනම් එය රැකීම වරද්ධක් නැති බව ද අපට නබි වැකි යෙන් කියා දි ඇත.

ගමනක දීද මට උපවාසය රැකීමේ ශක්තිය ඇත. එබැවින් (උපවාසය රැකීම) වරදක් වේ දැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගෙන් මම ඇසුවෙමි. එයට එතුමාණෝ "එය අල්ලාහ්ගේ අනුග්රටහයකි යම් කෙනෙක් එම අනුග්ර්හය උපයෝගී කර ගන්නේද එය යහපත්ය. යම් කෙනෙක් උපවාසය රැකීමට ප්රි ය කරන්නේද ඔහු කෙරෙහි වරදක් නැතැයි පැවසූහ.

දැනුම් දෙන්නා :- හම්සා බින් අම්රු(රලි) තුමා
මූලාශ්රලය :- මුස්ලිම් (1891)

 

රෝගයකට ලක් වූ වන්ටද උපවාසය අත් හැරීමට අවසර දී ඇත.

"නුඹලාගෙන් රෝගීන්ව හෝ මගීන්ව හෝ සිටින්නන් වෙනත් දිනවල ගැණිය හැකිය."
අල් කුර්ආන් (02:184)
රෝගයට ලක් වූව හොත් එම දිනයෙහි උපවාසය අත් හැර වෙනත් දිනවල රැකිය යුතු බව ඉහත වැකි යෙන් පවසා ඇත.

මහලු අයට ද උපවාසය අතහැර දැමීමට ඉඩ දී ඇත. නමූත් මහලු අයට වෙනත් දිනවල උපවාසය රැකීමට ද නොහැකි වෙයි. හේතුව ඔහුන් සිටින තත්වයට වඩා තවත් මහලු භාවයට පත් වන බැවින් ඔහුන්ට උපවාසය වෙනත් දිනවල රැකීම වෙනුවට එක් උපවාසයකට එක් දුගීයෙකුට ආහාර ලබා දැන ලෙස පවසා ඇත.

" උපවාසය රැකීමට ශක්තිය නැති අය එක් දුගීයෙකුට ආහාර ලබා දීම අත්ය වශ්යට" යන කුර්ආන් වැකිය ගැන ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමා පැවසීමේදී මෙය (සම්පුර්ණයෙන්) වෙනස් කරනු නොලැබුණි. උපවාසය රැකීමට ශක්තිය නොමැති මහල්ලා සහ මල්ලී එක් දින උපවාසයක් වෙනූවට එක් දුගීයෙකුට ආහාර ලබා දිය යුතුය." යනු වෙන් පැහැදිලි කළේය.

මූලාශ්රලය :- බුහාරි (4505)

මහලු භාවයට පත් වුවන් උපවාසය රැකීමට නොහැකි වුවහොත් උපවාසයකට එක් දුගීයෙකුට ආහාර දිය යුතුයි. මෙය ධනවතුන්ට කළහැකි විය. එවිට ආහාර දිය නොහැකි වුවත් කල යුත්තේ මොනවාද?

මොවුන් කිසිවක් කළ යුතු නැත.

"කිසිවෙකු ඔහුගේ ශක්තියට අනුව මිස අල්ලාහ් දුෂ්කරතාවයට පත් නොකරයි."
අල් කුර්ආන් (02:286)

රමළාන් මාසයේ උපවාසය රැකීමට ශක්තිය ඇති සැමදෙනාම උපවාසය රැකීම අනිවාර්යයි.
එය නොහැකි වූ වන් ඔහුන්ට දැන ලද විශේෂ සහන අනුව ක්රිඅයා කළ යුතුයි.