ලේ දන් දීමේ කඳවුර - දිගන

ලේ දන් දීමේ කඳවුර - දිගන

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් දිගන ශාඛාව මගින් 2014-01-17 දින පැවැත් වූ ලේ දන් දීම‍ේ කඳවුරට පුද්ගලයන් 119 සහභාගිවී 93 ක් ලේ දන් දෙන ලදී. පරිශුද්ධ වූ අල්ලාහ්ට සියලු ප්‍රශංසා හිමි වේවා! අල්හම්දුලිල්ලාහ්!