ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 100 වන අලෛප්පු සඟරා කලාපය එළිදැක්වීමේ වැඩසටහන.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 100 වන අලෛප්පු සඟරා කලාපය එළිදැක්වීමේ වැඩසටහන.

2005 වසර ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ ආරම්භ කාලයේ සිට සංවිධානයේ ප්‍රචාරක කටයුතුවලට ප්‍රධාන අංගයක් වශයෙන් අලෛප්පු මාසික සඟරාව එළිදක්වන ලදී.

එසේ නොකඩවා වසර 16 කාලයක් තුළ අලෛප්පු මාසික සඟරාවේ කලාප 100 යක් එළිදක්වන ලදී.

100 වන අලෛප්පු සඟරාව එළි දක්වන වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් ප්‍රධාන කාර්‍යාලයේ පැවැත්විණි.

අලෛප්පු සඟරාවේ කතෘ කේ.එම්.එම් නෆ්ලි D.I.Sc විසින් 100 වන කලාපය සංවිධානයේ සභාපති ඒ.ජී හිෂාම් සහ සංවිධානයේ ලේකම් එස්.කේ ශිහාන් මහත්වරුන්ට පිරිණමන ලදී.

සංවිධානයේ දේශකයින්ට ද සඟරාවේ පිටපත් ලබා දෙන ලදී.