ගංවතුර සහනාධාර - පොළාන්නරුව

ගංවතුර සහනාධාර - පොළාන්නරුව

ගංතවතුර සහනාධාන බෙදා හැරීමේ ව්‍යාපෘතිය 01 - පොළොන්නරුව
මුල් අදියරය ලෙස ලක්ෂ 10ක සහනාධාර පොළොන්නරුව ජනතාතාට ලබා දීමට හැකි වුනි. පරිශුද්ධ වූ අල්ලාහ්ට සියලු ප්‍රශංසා හිමි වේවා! අල්හම්දුලිල්ලාහ්!