ඩෙංගු මර්ධන වැඩස‍ටහන - කල්කුඩා

ඩෙංගු මර්ධන වැඩස‍ටහන - කල්කුඩා

SLTJ කල්කුඩා ශාඛාවේ සාමාජිකයින් සමඟ ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය සහ හමුදාව එක්ව පැවත්වූ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් කල්කුඩා ශාඛාව