පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට එල්ල කළ ත්‍රස්තතවාදි ප්‍රහාරය දැඩිව හෙළා දකිමු ! - ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්

පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට එල්ල කළ ත්‍රස්තතවාදි ප්‍රහාරය දැඩිව හෙළා දකිමු ! - ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්

පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට එල්ල කළ ත්‍රස්තතවාදි ප්‍රහාරය දැඩිව හැලා දකිමු ! - ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත්

පකිස්ථානයයේ පැශාවාර් නගරයේ පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට එල්ල කළ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් වන අප දැඩිව හැලා දකින්නෙමු.

ත්‍රස්තවාදි ප්‍රහාරය හේතුවෙන් දැනටමත් 140 කටත් අධික සංඛ්‍යාවක් මරණයට පත් වී ඇති අතර එහි 80 කටත් අධික සංඛාවක් අහිංසක දරුවන් බව දුක් මුසු කරුනකි.

ඉස්ලම් දහමේ නම භාවිත කොටගෙන කරන මැවෙනි ත්‍රස්තවාදි ප්‍රහාර වලටත් ඉස්ලාම් දහමටත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැත. ඉස්ලාම් යනු මෛත්‍රිය හා අහිම්සාවාදය දෙශනා කරන ධර්මයකි. සතුරන්ට එරෙහිව එක් රජයක් දියත් කරන සටන ඉසලාම් දහම ජිහාද් සටන නමින් හඳුන්වයි. එහී අරුතය අනවබෝද කරගත් මොවුන් කරන මෙවන් ක්‍රියාවන් ඉස්ලාම් දහම කිසිසේත් අනුමත තරන්නේ නැති බව අපි පැහැදිව සඳහන් කරන්නෙමු.

එසමගම කිසිවක් නොදන්නා අහිංසක දරුවන්ට එල්ල කළ මෙම ප්‍රහාරය සියලු දෙනා හෙලා දැකිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් ඉල්ලා සිටයි.
මෙම ක්‍රියාව පිවිතුරුව ඉස්ලාම් දහම අදහන සියලු දෙනා හෙලා දකින අතර මෙවන් ක්‍රියාවල වල නියලෙන පිරිස් කිසිසේත් පිවිතුරු මුස්ලිම් අය නොවැති. තම සහෝදරයන්ට කරුනාව නොදක් වන්නා මුස්ලිම් වරයෙක් මිස මිනිසෙකු වීමේ තරාතීරමක්ද ඔහුට නැති පුද්ගලයෙන් වන්නේය. ඉස්ලාමීය මූලධර්ම වලට හා මිනිස්කමට සහමුලින්ම පටහැනි මිලේඡ්ච ප්‍රහාර ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් දැඩිව හෙලා දකීයි

එක් මිනිසෙකුව ජීවත් කරවන්නා මුළු මිනිස් සංහතියම ජීවත් කළාවු කොනෙක් මෙන් වන්නේ ය.

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආන් 5:32
මීට

අබ්දුර් රාසික් B.com
මහ ලේකම් – SLTJ