පා ගමන - තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත්

පා ගමන - තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත්

තමිල්නාඩු තව්හීද් ජමාඅත් මගින් පැවැත්වූ ත්‍රස්තවාදයට විරෝධය පෑමේ පාගමන