ලේ දන් දීම දිරි ගැන්වීමේ පාගමන

ලේ දන් දීම දිරි ගැන්වීමේ පාගමන

ජාත්‍යාන්තර ලේ දන් දීමේ දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් අකුරණ ශාකාව මගින් පැවැත්වූ ලේ දන් දීම දිරිගෙන්වීමේ චාරිකාව.