ලේ දන් දීමේ සම්මානය - තව්හීද් ජමාඅතයට

ලේ දන් දීමේ සම්මානය - තව්හීද් ජමාඅතයට

2013 අවුරුද්දේ ලේ දන් දීමේ ප්‍රමඛස්ථානය ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයට හිමි වුන වගයි.