ෂීආවරුන් යනු කුමක්ද?

ෂීආවරුන් යනු කුමක්ද?

සීයා මුස්ලිම් යනු කුමක්ද?