මුහ්තසිලා වරුන් යනු කවුරුන්ද?

මුහ්තසිලා වරුන් යනු කවුරුන්ද?

මුහ්තසලා වරුන් යනු කවුරුන්ද?