මරුදමුනයි ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක් වැඩසහන

මරුදමුනයි ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක් වැඩසහන

භික්ෂුවක සතුටට තුඩු දුන් - මරුදමුනයි ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක් වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅතය මගින් අගමික සංහිදියාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක් පැනයට පිළිතුරු වැඩසටහන 2015-03-09 වන දි පෙ.ව 9:00 සිට ප.ව 1:00 දක්වා මරුදමුනයි සංස්කෘතික මාධ්‍යස්ථාන ශ්‍රවනාගාරයේ සාර්ථකව පැවැත්වුනි.

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මඩකලපුව හා අම්පාර දිස්ත්‍රික් කමිටුව විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසහනට හින්දු, ක්‍රිස්තියානි, බෞද්ධ, මුස්ලිම් සහ සෙසු ආගම් අදහන විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ. ඉස්ලාම් ආගම පිළිබඳව ප්‍රශ්න වලට ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් ලේකම් ආර්. අබ්දුර් රාසික් විසින් පිළිතුරු සපයන ලදි.

තවද සුවිශේෂ සිදුවීමක් වශයෙන් ශ්‍රී සුභද්‍රා රාම විහාරාධිපති රන්මුතුගල සංගරතන වහංසේ සහභාගි වී ප්‍රශ්න අසා එවාට පිළිතුරු ලබා ගෙනීමයි.
ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයමින් ජාතින් අතර සංහිදියාව ඇතිකිරීමට ශ්‍රී ලංකා තවිහීද් ජමාඅත් මෙම පැනයට පිළීතුරු වැඩසහන සංවිධානය කිරීම වැදගත් කරුනකි.