අති සාර්ථකව නිම වූ තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ කාරක සභා රැස්වීම

අති සාර්ථකව නිම වූ තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ කාරක සභා රැස්වීම

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ 05 වන ජාතික කාරක සභා රැස්වීම අද දින 08.08.2015 වන පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 05.30 දක්වා සංවිධානයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවැත්විණ.


සංවිධානයේ ජාතික සභාපති ආර්.එම්. රියාස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති කාරක සභා රැස්වීමේ සංවිධාන ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විධායක කමිටුවේ සාමාජිකයින්, දිස්ත්‍රික් කමිටු සාමාජිකයින්, ශාඛා කමිටුවේ සාමාජිකයින්, සංවිධානයේ දේශකවරු හා හිටපු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විධායක කමිටුවේ සාමාජිකයින් සහභාගී වූහ.